สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำงานของระบบสืบพันธุ์มีความสำคัญต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ จึงต้องดูแลรักษาให้เกิดการทำงานได้อย่างปกติ รวมไปถึงในวัยของนักเรียนเริ่มเข้าสู่ช่วงของการมีประจำเดือน จึงควรดูแลตนเองอย่างถูกวิธีเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ1.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

จุดประสงค์

1. อธิบายการทำงานของระบบสืบพันธุ์ได้

2. เห็นความสำคัญของทำงานของระบบสืบพันธุ์

3. สามารถดูแลตนเองขณะเป็นประจำเดือน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
ชั่วโมง ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
เรื่อง การทำงานของระบบสืบพันธุ์และการมีประจำเดือน 1 มิ.ย. 66