สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า อัตราเร็ว โดยหาได้จากอัตราส่วนระหว่างระยะทางของการเคลื่อนที่กับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ

อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์บอกได้ด้วยขนาดและหน่วยเมตรต่อวินาที หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมง

- การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุในหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า ความเร็ว หาได้จากอัตราส่วนระหว่างการกระจัดของการเคลื่อนที่กับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์การบอกความเร็วต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางของความเร็วซึ่งมีทิศทางเดียวกับทิศทางของการกระจัด สามารถเขียน แผนภาพ

แสดงความเร็วได้ด้วยลูกศรที่ให้ความยาวลูกศรแทนขนาดของความเร็วและทิศของลูกศรชี้ทิศทางของความเร็วจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.2 ม.2/14

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการประเมิณ

ด้านความรู้

ประเมิน

๑. การตอบคำถามในใบงานเกี่ยวกับอัตราเร็ว และความเร็วอย่างถูกต้อง

๒. การทำแบบฝึกหัดเรื่องอัตราเร็วและความเร็ว ในใบงานอย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวน การทางวิทยาศาสตร์

ประเมิน

๑. การวัดจากการบัน- ทึกผลการทำกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือวัดระยะทางและขนาดของการกระจัดออกมาเป็นตัวเลขได้ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมทั้งระบุหน่วยของการวัดได้ถูกต้อง

๒. การใช้จำนวนจากการบันทึกผลการทำกิจกรรมโดยใช้จำนวนที่ได้จากการวัดคำนวณหาอัตราเร็วและขนาดของความเร็วได้อย่างถูกต้อง

๓. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปจากการตอบคำถามในใบงาน โดยแปลความหมายข้อมูลและสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเร็วและความเร็วได้

๔. การสร้างแบบจำลองจากการตอบคำถามในใบงาน โดยเขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางความเร็วได้ถูกต้อง

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

ประเมิน

๑. วัตถุวิสัย จากการบันทึกผลและการตอบคำถามในใบงานที่สะท้อนความสอดคล้องกันของหลักฐานและการแปลความหมายอย่างเที่ยงตรง   

เครื่องมือ

ใบงาน เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว

ใบความรู้ เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว