สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความเป็นมาของการขึ้นบัญชีโขนเป็นตัวแทน มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการปีพ.ศ.๒๕๖๑

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมาของการขึ้นบัญชีโขนเป็นตัวแทน มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของการขึ้นบัญชีโขนเป็นตัวแทน มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3.นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การถามตอบอภิปราย กิจกรรมกลุ่ม        

เครื่องมือ

-ใบประเมินข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โขน
ชั่วโมง โขน
เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ 10 มี.ค. 66