สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักการและขั้นตอนปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.3/5 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนบอกความหมายของบัญญัติ "ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต" (Chain of Survival)ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนบอกหลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) ได้ถูกต้อง

3. นักเรียนบอกตามลำดับขั้นตอน C-A-B (Chest compression-Airway-Breathing) ได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพตามหลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพตามลำดับขั้นตอน C-A-B (Chest compression -Airway-Breathing) ได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

  •  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การช่วยฟื้นคืนชีพ
ชั่วโมง หลักการและขั้นตอนปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ
เรื่อง หลักการและขั้นตอนปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ 28 ก.พ. 66 (มีใบความรู้)