สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.3/4  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่นในด้านต่าง ๆ หากมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถบอกถึงโทษของการดื่มสุราได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

4. ประเมินจากการทำใบงานและกิจกรรม

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2.  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. แบบประเมินใบงานและกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อการเกิดอุบัติเหตุ
เรื่อง ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 14 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)