สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถบอกผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถบอกวิธีเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

  1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนสามารถเสนอแนะแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพกับคนในครอบครัวได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. สังเกตจากการทำใบงานและกิจกรรมเกมวัดดวง

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ
เรื่อง ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ 7 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)