สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

1.1 โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคมะเร็ง

- ความหมายของโรคมะเร็ง

- อาการของโรคมะเร็ง

- สาเหตุของโรคมะเร็ง

- วิธีการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.3/2 เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมาย อาการ สาเหตุ และวิธีการป้องกันโรคมะเร็งได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องโรคมะเร็งมาใช้ในการทำกิจกรรม ”นักสืบมะเร็ง” ได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและแนะนำผู้อื่นให้เห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตจากการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินใบงานและกิจกรรม “นักสืบมะเร็ง”

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. แบบประเมินใบงานและกิจกรรม “นักสืบมะเร็ง”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยและการตายของคนไทย
ชั่วโมง โรคมะเร็ง
เรื่อง โรคมะเร็ง 3 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)