สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

-         น้ำท่วมเกิดได้อย่างไร (น้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่ระดับน้ำในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีระดับสูงกว่าระดับปกติ หรือมีปริมาณน้ำมากเกินกว่าที่แหล่งกักเก็บน้ำนั้นจะกักเก็บไว้ได้ หรือระบายออกได้ทัน ทำให้น้ำไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่)

-         การเกิดน้ำท่วมมีลักษณะใด (น้ำท่วมที่เกิดขึ้นมีหลายลักษณะ เช่น น้ำท่วมจากน้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก และนำ้ท่วมขัง)

-         การเกิดน้ำท่วมมีสาเหตุจากสิ่งใดบ้าง (น้ำท่วมเกิดได้จากหลายสาเหตุเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ตามธรรมชาติ เช่น ปริมาณน้ำทั้งจากน้ำผิวดิน ระยะเวลาการสะสมตัวของน้ำในพื้นที่ และน้ำใต้ดิน ตำแหน่งสิ่งปลูกสร้าง และ สภาพพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม เช่น เป็นที่ราบริมแม่น้ำ ที่ราบน้ำท่วมถึง ใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำ)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 6.1 ม.2/9

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายผลกระทบท่ีเกิดจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีิวิตและสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

ประเมินจาก

การบันทึกผลการทำกิจกรรม การตอบคำถามท้ายกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการเกิดน้ำท่วม และผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อมในใบงานที่ 1

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประเมิน

1. การบรรยายรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแบบจำลองการเกิดน้ำท่วม โดยไม่เพิ่มเติมความคิดเห็น

2. ลงความเห็นจากข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือจากการชี้แนะของครูได้ว่า น้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่ระดับน้ำในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีระดับสูงกว่าระดับปกติ หรือมีปริมาณน้ำมากเกินกว่าที่แหล่งกักเก็บน้ำนั้นจะกักเก็บไว้ได้ ทำให้น้ำไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่ การเกิดน้ำท่วมมีหลายลักษณะ เช่น น้ำท่วมที่เกิดจากน้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3. การอธิบายกระบวนการเกิดน้ำท่วม และผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วม ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้นได้ถูกต้องด้วยตนเอง หรือจากการชี้แนะของครู

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

ประเมินจาก

1. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความรอบคอบ เกี่ยวกับความละเอียดถี่ถ้วนในการทำกิจกรรม การวางแผนการทำกิจกรรม การตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์หรือเครื่องมือก่อนและหลังทำกิจกรรม การทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

2. การนำหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากการสังเกต จากการรวบรวมข้อมูล จากการอภิปรายและจากการสร้างแบบจำลอง มาใช้สนับการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดน้ำท่วม และผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากการทำกิจกรรม การนำเสนอข้อมูลหรือผลการทำกิจกรรม ตามผลที่ได้จริงหรือตามที่ปรากฏจริง ถึงแม้จะแตกต่างจากผู้อื่น

4. การแปลความหมายข้อมูลโดยใช้หลักฐานหรือข้อมูลต่าง ๆ

จากการทำกิจกรรม ตามผลการทำกิจกรรมที่ได้จริงหรือตามที่ปรากฏจริง อย่างมีเหตุและผล

5. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจในการทำกิจกรรม การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนดและตรงต่อเวลา อดทนแม้การทำกิจกรรมจะมีปัญหาและใช้เวลา

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ประเมินจาก

1. การจัดการตนเอง โดยทำกิจกรรมและนำเสนอผลการทำกิจกรรมได้เสร็จทันเวลาที่กำหนด

2. การสื่อสาร โดยใช้ภาพ ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่ออธิบายกระบวนการเกิดน้ำท่่วม และผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง

3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม การให้ข้อเสนอแนะและการโต้แย้งโดยใช้เหตุและผล และการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำกิจกรรม การช่วยเหลือเพื่อนในขณะทำกิจกรรม และการปฏิบัติตามคำชี้แนะในขณะทำกิจกรรม และการใช้การตัดสินใจเป็นทีมแบบฉันทามติ

4. ความคิดขั้นสูง โดยการวบรวมข้อมูลและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่หลากหลายเพื่อเลือกข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการสร้างแบบจำลองการเกิดน้ำท่วมได้อย่างถูกต้อง และตรงประเด็น

5. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยตอบคำถามในใบงาน และการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดน้ำท่่วม และผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

6. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยการตอบคำถามในใบงาน  ซึ่งมีการตีความหมายข้อมูล วิเคราะห์และสร้างข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และจากการสร้างแบบจำลองในการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดน้ำท่วม และผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

           เครื่องมือ

ใบงาน เรื่อง น้ำท่วม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง น้ำท่วม (2) 28 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)