สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

1. สาเหตุการระบาดของโรค

2. อาการของโรค

3. การรักษาและการป้องกันของโรค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.3/2 เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกสาเหตุการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถบอกอาการโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ  

นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  ได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและแนะนำผู้อื่นให้เห็นถึงความสำคัญของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

ข้อ 2. และ 3สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยและการตายของคนไทย
ชั่วโมง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 29 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)