สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Passion กับอาชีพ
ชั่วโมง Passion กับอาชีพ
เรื่อง เรียนรู้จากบุคคลที่เต็มเปี่ยมด้วย Passion 17 มี.ค. 66