สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       ทักษะการแสวงหาความรู้ ประกอบด้วยการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกต สำรวจ และบันทึกเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงาน เช่น ภูมิปัญญากับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยภูมิปัญญา เป็นองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา ถ่ายทอด สืบต่อกันมาเพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาของไทยมีความเด่นชัดในหลายด้านและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังเห็นคุณค่าและภูมิใจในภูมิปัญญาที่สั่งสมสืบต่อกันมา  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม. 2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

ง 1.1 ม. 2/2 ใช้ทักษะการะบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ง  1.1  ม. 2/3  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญของภูมิปัญญาได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถคิดประเมินคุณค่าประโยชน์ของตัวอย่างภูมิปัญญาได้

2. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรียนได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบคำถาม

2. ใบงาน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบคำถาม

2. แบบประเมินใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ
ชั่วโมง ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ
เรื่อง มารู้จักภูมิปัญญา 3 เม.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)