สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานประดิษฐ์จากผ้ารูปแบบต่าง ๆ  ขั้นตอนและกระบวนการประดิษฐ์ชิ้นงานจากผ้า การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เห็นแนวทางในการพัฒนาผลงานโดยการเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น

กระเป๋าผ้าคู่ใจ เป็นการศึกษาวัสดุ อุปกรณ์  ขั้นตอนการทำ และวิธีการประดิษฐ์กระเป๋าผ้าคู่ใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม. 2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

ง 1.1 ม. 2/2 ใช้ทักษะการะบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ง  1.1  ม. 2/3  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.นักเรียนสามารถบอกวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระเป๋าผ้าคู่ใจ

2.นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการประดิษฐ์กระเป๋าผ้าคู่ใจ

3.นักเรียนสามารถบอกวัสดุในท้องถิ่นได้ 

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถประดิษฐ์กระเป๋าผ้าคู่ใจได้    

2. นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

3. นักเรียนสามารถเห็นแนวทางในการพัฒนาผลงานโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบคำถาม

2. ชิ้นงาน

3. ใบงาน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบคำถาม

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานผ้าทำได้ ง่ายนิดเดียว
ชั่วโมง งานผ้าทำได้ ง่ายนิดเดียว
เรื่อง กระเป๋าผ้าคู่ใจ (ต่อ) 27 มี.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)