สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      พืชสมุนไพรมีมากมากหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีสรรพคุณในการบำรุง รักษาร่างกาย และให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ปัจจุบันการนำพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์มีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก มีการนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ที่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้ และเป็นที่ยอมรับในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ม.2/3 มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกสรรพคุณของพืชสมุนไพรที่นำมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ได้

2. นักเรียนทราบถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรที่ทำ

3. นักเรียนทราบขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรได้

2. นักเรียนสามารถทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรได้ถูกต้องตามขั้นตอนและได้ผลิตภัณฑ์

ด้านคุณลักษณะ 

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การตอบคำถามในชั้นเรียน

2. กระบวนการปฏิบัติงานการทำน้ำมันบัวบก

3. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

4. สังเกตจากกระบวนการ

เครื่องมือ

1. แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน

2. แบบประเมินการปฏิบัติงานการทำน้ำมันบัวบก

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ผักสามัญประจำบ้าน
ชั่วโมง ผักสามัญประจำบ้าน
เรื่อง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร 23 ม.ค. 66 (มีใบความรู้)