สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน เป็นการเปลี่ยนแปลงของหินอย่างไร (การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน เป็นกระบวนการที่ทำให้หินผุพังเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี

อาจสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น อุณหภูมิ การมีฟองแก๊สหรือมีตะกอนเกิดขึ้น หรือเกิดสารใหม่ การผุพังที่เกิดขึ้นนี้ทำให้หินมีองค์ประกอบทางเคมีเปลี่ยนแปลงไป)

การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยใดบ้าง (การผุพังอยู่กับที่ทางเคมี เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเกิดปฏิกิริยาเคมี ชนิดของดิน หิน แร่และตะกอนต่าง ๆ

การกระทำของน้ำ สิ่งมีชีวิต อุณหภูมิของอากาศ รวมถึงระยะเวลา)ผลของการผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง (การผุพังอยู่กับที่ทางเคมี

ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  เช่น ทำให้หินมีลักษณะ สี เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ภูมิลักษณ์แบบคาสต์ ทำให้เกิดหลุมยุบ รวมถึงเกิดถ้ำใต้ดิน)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 6.1ม.2/9

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินจากแบบจำลอง

2. บอกปัจจัยที่ทำให้หินเกิดการผุพังอยู่กับที่ทางเคมี

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการประเมิณ

ด้านความรู้ 

ประเมินจาก

การบันทึกผลการทำกิจกรรม การตอบคำถามท้ายกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการ ผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน โดยอาศัยปัจจัยจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี และผลของการผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในใบงานที่ 1

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประเมินจาก

1. การบรรยายรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลักจากที่หยดสารลงบนหินปูน โดยไม่เพิ่มเติมความคิดเห็น

2. การลงความเห็นจากข้อมูลได้ด้วยตนเอง หรือจากการชี้แนะของครูได้ว่า เมื่อหยดน้ำกลั่นลงไปที่หินปูน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น แต่เมื่อหยดกรดซัลฟิวริกเจือจางลงไปที่หินปูนพบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้น

3. ตั้งสมมติฐานเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของสารที่หยดลงบนหินปูนและการเกิดปฏิกิริยาเคมีบนหินปูน และมีเหตุผลประกอบได้

4. การกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องการควบคุมให้คงที่ ของการทดลองเรื่องการผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร ได้ครบถ้วนและถูกต้อง

5. การตีความหมายข้อมูล จากการสังเกต จากการรวบรวมข้อมูล จากการอภิปรายและจากการสร้างแบบจำลองได้ด้วยตนเองหรือจากการชี้แนะของครูได้ว่า การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินเป็นกระบวนการที่ทำให้หินผุพังเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี และด้วยปัจจัยต่าง ๆ ตามธรรมชาติ การผุพังในลักษณะดังกล่าวทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

6. การอธิบายกระบวน การผุพังอยู่กับท่ีทางเคมีของหิน ปัจจัยที่ทำให้หินเกิดการผุพังอยู่กับที่ทางเคมี และผลของการผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบจำลองท่ีสร้างขึ้นให้ถูกต้องและเข้าใจได้ง่ายได้ด้วยตนเองหรือจากการชี้แนะของครู

 

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

ประเมินจาก

1. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความรอบคอบ เกี่ยวกับความละเอียดถี่ถ้วนในการทำกิจกรรม การวางแผนการทำกิจกรรม การตรวจสอบความเรียบร้อยของ

 

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ประเมินจาก

1. การจัดการตนเองโดยทำกิจกรรมและนำเสนอผลการทำกิจกรรมได้เสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้

2. การสื่อสาร โดยใช้ภาพ ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่ออธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินปัจจัยที่ทำให้หินเกิดการผุพังอยู่กับที่ทางเคมี และผลของการผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง

3. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยตอบคำถามในใบงาน และการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน ปัจจัยที่ทำให้หินเกิดการผุพังอยู่กับที่ทางเคมี และผลของการผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

 เครื่องมือ

ใบงาน เรื่อง การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน (2) 14 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)