สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การออกแบบลวดลาย

2. ขั้นตอนการออกแบบลวดลาย

3. องค์ประกอบที่นำมาออกแบบลวดลาย

4. การจัดวางลวดลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
          ศ 1.1 ม. 3/8 วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น หรือของ           ศิลปิน
          ศ.1.2 ม. 3/1 ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม
          ศ 1.2 ม. 3/2 เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
          1. นักเรียนสามารถอธิบายการออกแบบลวดลาย

ด้านทักษะและกระบวนการ
          1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการออกแบบลวดลาย
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
         
1. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบลวดลายฝาท่อ
ชั่วโมง การออกแบบลวดลาย
เรื่อง การออกแบบลวดลาย 10 พ.ย. 65