สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.3/2 เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนบอกความหมายของโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนบอกชื่อโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ได้ถูกต้อง

3. นักเรียนอธิบายสาเหตุ อาการ และการรักษาโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ  

นักเรียนสามารถเสนอแนวทางป้องกันโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและแนะนำผู้อื่นให้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยและการตายของคนไทย
ชั่วโมง โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
เรื่อง โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ 8 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)