สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิวัฒนาการของดนตรีไทย ปรากฏหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งในหลักศิลาจารึก หนังสือวรรณคดี และเอกสารทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค ซึ่งจะศึกษาประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ด้านเครื่องดนตรี ด้านวงดนตรี และด้านบทเพลง ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สืบเนื่องต่อมาในสมัยศรีอยุธยา จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการวัด

- การตอบคำถาม/ สรุปความรู้จากบทเรียนในรูปแบบแผนผังความคิด

เครื่องมือวัด

- ใบงานที่  เรื่อง แผนผังความคิดสรุปความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรีไทยสมัยสุโขทัย

เกณฑ์การประเมินผล

- ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิวัฒนาการดนตรีไทย
ชั่วโมง วิวัฒนาการของดนตรีไทยสมัยสุโขทัย
เรื่อง วิวัฒนาการของดนตรีไทยสมัยสุโขทัย 4 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)