สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเทียบจำนวนคละให้เปรียบเทียบจำนวนนับของจำนวนคละก่อน

    -  ถ้าจำนวนนับของจำนวนคละใดมากกว่า  จำนวนคละนั้นจะมากกว่า

    -  ถ้าจำนวนนับของจำนวนคละเท่ากัน  ให้เปรียบเทียบเศษส่วน  เศษส่วนใดมากกว่า  จำนวนคละนั้นจะมากกว่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป. 4/3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนคละเมื่อจำนวนนับของจำนวนคละไม่เท่ากัน

2 เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนคละเมื่อจำนวนนับของจำนวนคละเท่ากันและตัวส่วน ตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีก    ตัวหนึ่ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.11

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน (Re-run)
ชั่วโมง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน (Re-run)
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนคละ (Re-run) 7 มี.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)