สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกทศนิยมใช้หลักการเดียวกับการบวกจำนวนนับ  โดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันและควรบวกจำนวนในหลักขวาสุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป. 4/3 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 4.8

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม (Re-run)
ชั่วโมง ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม (Re-run)
เรื่อง การบวกทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (Re-run) 17 มี.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)