สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. หน่วยในการวัดพื้นที่ คือ ตารางหน่วย เช่น ตารางเซนติเมตร ตารางเมตร

2. พื้นที่ 1 ตารางหน่วย หมายถึง พื้นที่ของรูปสีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 หน่วย

3. พื้นที่ของรูปเรขาคณิต อาจหาได้จากการนับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางหน่วยที่เรียงติดกันและไม่ซ้อนทับกันจนเต็มพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.1 ป. 4/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกหน่วยการวัดพื้นที่และหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นตารางหน่วย

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.16

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง หน่วยการวัดพื้นที่และการหาพื้นที่โดยการนับตาราง 27 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)