สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ต้องสร้างให้มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน 2 คู่ โดยที่ด้านติดกันยาวไม่เท่ากัน โดยใช้ โพรแทรกเตอร์ หรือ ไม้ฉากเป็นเครื่องมือในการสร้างมุม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.4/2 สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยอาจใช้ไม้ฉากหรือโพรแทรกเตอร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.13

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 24 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)