สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

2. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้าน เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

3. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน 2 คู่ แต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากัน เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.4/2 สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.10

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 18 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)