สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. จำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลข ที่มีหกหลัก เลขโดดทางซ้ายของ หลักหมื่นอยู่ในหลักแสน

2. จำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลข ที่มีเจ็ดหลัก เลขโดดทางซ้ายของ หลักแสนอยู่ในหลักล้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.4/1 อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.1

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง ระนาบ จุด และการใช้จุดแสดงตำแหน่ง 3 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)