สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สภาพยืดหยุ่น เป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือขนาดได้เมื่อมีแรงมากระทำ และสามารถกลับคืนสู่รูปร่างหรือขนาดเดิมได้  วัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นแตกต่างกัน วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นที่ดีกว่า จะรับแรงกระทำได้มากกว่าโดยยังกลับสู่สภาพเดิมได้ มนุษย์สามารถนำความรู้เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของวัสดุมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การผลิตยางในรูปแบบต่างๆเมื่อหยุดออกแรงกระทำต่อวัสดุนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 2.1 ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่อง
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน

จุดประสงค์

1 ทดลอง อธิบาย และเปรียบเทียบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุชนิดต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นของวัสดุรอบตัวด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของวัสดุรอบตัว (2) 11 พ.ย. 65 (มีใบงาน , ใบความรู้ , ใบกิจกรรม และวีดิทัศน์)