สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุ มีของไว้ใช้สอยและมอบเป็นของขวัญ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ฝึกความอดทน และนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ยกตัวอย่างประโยชน์ของงานประดิษฐ์ได้

2. สามารถเขียนประโยชน์ของงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง

3. เห็นประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

         

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เรื่อง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
เรื่อง ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 16 มี.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)