สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 กระบวนการสร้างงานประดิษฐ์ เป็นกระบวนการที่ทำให้สามารถทำงานประดิษฐ์ได้ตรงตามความต้องการ ด้วยการประหยัดวัสดุอุปกรณ์  ประหยัดเวลา  และประหยัดแรงงาน ซึ่งส่งผลให้ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์  ประณีต สวยงาม และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายกระบวนการสร้างงานประดิษฐ์ได้

2. เขียนขั้นตอนการประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง

3. เห็นความสำคัญของงานประดิษฐ์

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เรื่อง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
เรื่อง กระบวนการสร้างงานประดิษฐ์ 26 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)