สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานเอง เป็นการช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัว ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงานเกษตร และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี

ที่สำคัญเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. ยกตัวอย่างผลผลิตจากพืชและสัตว์ได้

         2. แยกแยะผลผลิตจากพืชและสัตว์ได้

         3. เห็นประโยชน์ของผลผลิตจากพืชและสัตว์

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง การนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์ (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)