สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้คำศัพท์และโครงสร้างภาษาในการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ ฤดูกาล และกิจกรรมที่ต้องการจะทำในแต่ละฤดูกาล เป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และเชื่อมโยงความรู้ภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.3/3  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.2  ป.3/3  บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง

ต 1.3  ป.3/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 4.2  ป.3/1  ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ระบุการแต่งกายที่เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาลต่าง ๆ ได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับฤดูกาล สภาพอากาศ และการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

การวัดผลและประเมินผล

1) แบบประเมินที่ 2, 9, 10

2) ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง The Weather
เรื่อง Weather & Seasons 2 (2) 27 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)