สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้ประโยค โครงสร้างในการสนทนา ถาม-ตอบเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และ ไม่มีประโยชน์และฝึกภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะภาษาสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 2.1 ป.3/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

ต 3.1 ป.3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต 4.2 ป.3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. จำแนกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้

2. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการพูดถาม-ตอบและการพูด ให้ข้อมูลตามโครงสร้าง

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Food and Drink
ชั่วโมง Choices of Food and Drinks
เรื่อง Healthy and Unhealthy Food 22 พ.ย. 65 (มีใบงาน)