สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผักและผลไม้ การเรียนรู้ประโยคในการสนทนา ถาม-ตอบ แนะนำเกี่ยวกับประเภทผักและผลไม้การฝึกภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารสามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจสามารถนำสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/2  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant)  ง่าย ๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต 1.1 ป.3/3  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำ สั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป.3/2 จัดหมวดหมู่คำ ตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับผักและผลไม้ได้

2. ออกเสียงประโยคถาม-ตอบที่เกี่ยวกับผักและผลไม้ได้

3. พูดถาม-ตอบโดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ที่กำหนดได้

4. การจัดหมวดหมู่ผัก/ผลไม้ใน ใบงานได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

2. ประเมินการพูด

3. ตรวจสอบการทำใบงาน

4. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Food and Drink
ชั่วโมง Fruits
เรื่อง Fruits and Vegetables (1) 15 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)