สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้ประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับผลไม้ที่ชอบและไม่ชอบ ทำให้นักเรียนมีความรู้และได้ฝึกภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันกับบุคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป. 3/1  ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป. 3/2  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่าย ๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต 1.1 ป. 3/3  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.2 ป. 3/1   พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 2.1 ป. 3/1   พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ต 2.1  ป.3/3    เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับผลไม้ที่ชอบได้

2. พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับผลไม้ที่ชอบได้

3. ระบุชื่อผลไม้ที่ชอบตามโครงสร้างประโยคได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. ทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

2. ประเมินการพูด

3. ตรวจสอบการทำใบงาน

4. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Food and Drink
ชั่วโมง Fruits
เรื่อง My Favourite Fruit 11 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)