สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ท้องถิ่นประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชากรมีความหลากหลายและต่างต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๓     นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลาย สิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    ๑. อธิบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

     ๑. สามารถบอกคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

      ๑. ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 13 ชื่อหน่วย เรื่อง หวงแหนสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง หวงแหนสิ่งแวดล้อม
เรื่อง คุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 20 มี.ค. 66 (มีใบงาน)