สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชากรล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและอิทธิพลจากสิ่งต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๒   วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

       ๑. อธิบายปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้

      ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

      ๑. จำแนกปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้

     ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

      ๑. ตระหนักถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

      ๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 12 ชื่อหน่วย เรื่อง ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 13 มี.ค. 66 (มีใบงาน)