สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๖ ภูมิภาค แต่ละภูมิภาคมีลักษณ์กายภาพที่และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน ภูมิลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญ เกิดการสร้างสรรค์และการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

.๑. ตัวชี้วัด  ป.๕/๒  ป.๕/๒    วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการ                                                    ดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    ๑. อธิบายเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย์ตามสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    ๑. สามารถจำแนกการปรับตัวของมนุษย์ตามสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    ๑. ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

      ๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 ชื่อหน่วย เรื่อง มองดูธรรมชาติ
ชั่วโมง มองดูธรรมชาติ
เรื่อง การปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค 21 ก.พ. 66 (มีใบงาน)