สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบริหารจิตและเจริญปัญญา เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และเป็นคนที่มีความสุขไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เพราะ ถ้าเรามีจิตเป็นสมาธิก็จะมีปัญญา  เรียนเก่ง ทำงานดี มีคุณธรรม และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ฉะนั้นเราต้องหมั่นฝึกฝนบริหารจิตและเจริญปัญญาจนเป็นนิสัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  ป.๕/๖ เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    ๑.  อธิบายแนวทางการบริหารจิตและเจริญปัญญาได้

      ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

     ๑. สามารถปฏิบัติการบริหารจิตและเจริญปัญญาได้

      ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     ๑. ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาอย่างสม่ำเสมอ

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

      ๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 9 ชื่อหน่วย เรื่อง พาจิตแจ่มใส
ชั่วโมง พาจิตแจ่มใส
เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา 10 ม.ค. 66 (มีใบงาน)