สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โอวาท ๓ เป็นคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา มีใจความสำคัญ ๓ประการ คือ ไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์

หลักธรรมคำสอนนี้ ถ้านำไปใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต จะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.๕/๕  แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลัก โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามกำหนด

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. อธิบายเกี่ยวกับหลักโอวาท ๓ เรื่องการไม่ทำความชั่วได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑. วิเคราะห์ถึงแนวทางปฏิบัติตามหลักโอวาท ๓ ในการไม่ทำความชั่วได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๑. ตระหนักในความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักโอวาท ๓

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๒. แบบประเมินการตอบคำถาม

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๔ แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย เรื่อง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง หลักโอวาท 3 : ไม่ทำความชั่ว 8 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)