สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พื้นที่ของโลกเมื่อแบ่งออกเป็น 100 ส่วน จะเป็นพื้นน้ำประมาณ 70 ส่วน และมีพื้นดินประมาณ 30 ส่วน และปริมาณน้ำบนโลกเมื่อแบ่งออกเป็น 100 ส่วน จะเป็นปริมาณน้ำเค็ม 97.5 ส่วนและปริมาณน้ำจืด 2.5 ส่วน

น้ำทั้งหมดบนโลกประกอบไปด้วยน้ำจืดและน้ำเค็ม ปริมาณของน้ำเค็มและน้ำจืดแตกต่างกันมากโดยแหล่งน้ำในธรรมชาติมีทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. ตัวชี้วัด ว 3.2 ป.5/1 เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง และระบุปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้        

    2. จุดประสงค์การเรียนรู้

         2.1 บอกปริมาณน้ำบนโลกจากแผนที่โลก

         2.2 ใช้จำนวนในการนับช่องพื้นดินและพื้นน้ำจากแผนที่โลก และนับปริมาณน้ำเค็มและน้ำจืดจากแผนภาพ

         2.3 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและการยอมรับความเห็นต่าง

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ (Rerun)
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 น้ำบนโลก
เรื่อง แหล่งน้ำบนโลก (1) 15 มี.ค. 66 (มีใบงาน)