สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อนุภาคน้ำมีการหมุนเวียนไปตามแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ เช่น ในสัตว์ พืช เมฆ ธารน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน ทะเลสาบ มหาสมุทร แม่น้ำ และดิน โดยการเปลี่ยนแหล่งที่อยู่ของน้ำจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งอาจมีการเปลี่ยนสถานะหรือไม่มีการเปลี่ยนสถานะก็ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 3.2 ป.5/3 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1 บอกแหล่งที่อยู่ของน้ำและเหตุผลการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่ของน้ำ

      2 มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและความอยากรู้อยากเห็น

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของน้ำ
เรื่อง วัฏจักรน้ำ (1) 7 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)