สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ฝน หิมะ และลูกเห็บ เป็นหยาดน้ำฟ้าซึ่งเป็นน้ำในสถานะต่าง ๆ  ที่ตกจากฟ้ามายังพื้นโลก โดยฝนเกิดจากละอองน้ำในเมฆรวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่บรรยากาศจะพยุงไว้ได้จะตกลงมายังพื้นโลก หิมะเกิดขึ้นในบริเวณที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำ ในบางประเทศที่อยู่ในเขตหนาวและในบริเวณยอดเขาที่สูงมาก ๆ     ในเขตอื่น ๆ ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำ ไอน้ำในอากาศจะระเหิดกลับเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งจับตัวกันเป็นผลึกน้ำแข็ง และรวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่อากาศจะพยุงไว้จึงตกลงมายังพื้นโลก ส่วนลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศพัดวนกลับขึ้นไป และขณะเดียวกันก็มีการรวมตัวกับละอองน้ำหรือผลึกน้ำแข็ง ทำให้เกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้น ๆ จนมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่กระแสอากาศจะพัดกลับขึ้นไปได้ จึงตกลงมายังพื้นโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 3.2 ป.5/4 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็งจากแบบจำลอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1 อธิบายการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ

        2 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ

        3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความอยากรู้อยากเห็น

การวัดผลและประเมินผล

 

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของน้ำ
เรื่อง การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ (1) 30 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)