สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

น้ำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์อาจก่อให้เกิดปัญหากับแหล่งน้ำ เราทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
แหล่งน้ำและอนุรักษ์น้ำด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น การไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ การแก้ไขภาวะน้ำเสียและพัฒนา
แหล่งน้ำ เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 3.2 ป.5/2 ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1 บอกแนวทางการอนุรักษ์น้ำ

        2 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์น้ำ

        3 มีวินัย มีจิตสาธารณะและความใจกว้าง

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 น้ำบนโลก
เรื่อง การประหยัดและ การอนุรักษ์น้ำ (2) 14 พ.ย. 65 (มีใบงาน)