สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเลือกประกอบอาชีพใดนั้นนอกจากจะต้องพิจารณาถึงสภาพชุมชน  ความสามารถและความสนใจของตนเองแล้ว ยังต้องพิจารณาข้อควรคำนึงคุณธรรมในงานอาชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 2.1 ป. 5/1 สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน

ง 2.1 ป. 5/2 ระบุความแตกต่างของอาชีพ  

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายอาชีพที่ฉันชอบและคุณธรรมในอาชีพได้
2 เขียนอาชีพที่ฉันชอบและคุณธรรมในอาชีพได้
3 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 7 อาชีพที่ใฝ่ฝัน
ชั่วโมง อาชีพที่ใฝ่ฝัน
เรื่อง อาชีพที่ฉันชอบและคุณธรรมในงานอาชีพ 20 มี.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)