สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปลูกพืชผักสวนครัวให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้ปลูกจําเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชผัก เช่น รู้ความหมายความสําคัญ และประโยชน์ของพืชผัก การจําแนกประเภทหลักในการเลือกสถานที่สําหรับใช้ปลูกผัก ปัจจัยสำคัญที่จะทําให้การปลูกพืชผักประสบความสําเร็จและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถอธิบายวิธีการปลูกพืชสวนครัวได้
2 ฝึกปฏิบัติการปลูกพืชสวนครัวได้
3 มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 สืบสานงานเกษตร
ชั่วโมง สืบสานงานเกษตร
เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว 6 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)