สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภัยพิบัติ คือ สิ่งที่ก่อความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งการเกิดภัยพิบัติมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของประเทศ มนุษย์ควรศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของวาตภัยได้ถูกต้อง   

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพของพื้นที่กับการเกิดวาตภัยได้ถูกต้อง

- วิเคราะห์แนวทางการป้องกันการเกิดวาตภัยได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- อภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาเรื่องภัยพิบัติได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถาม

- ตรวจใบงานที่ 2 เรื่อง ภัยพิบัติ วาตภัย

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
ชั่วโมง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
เรื่อง ภัยพิบัติ วาตภัย 10 มี.ค. 66 (มีใบงาน)