สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับวิถีชีวิตของคน ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

          - อธิบายลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของภาคตะวันและภาคใต้ของประเทศไทยได้ถูกต้อง

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

          - เขียนแผนผังความคิดแสดงความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภูมิสังคมของภาคตะวันตกและภาคใต้ได้ถูกต้อง

เจตคติ

          - อภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาเรื่อง ลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของภาคตะวันตกและภาคใต้ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจ ใบงานที่ 14 เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคม 3

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 10 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
ชั่วโมง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคม 3 3 มี.ค. 66 (มีใบงาน)