สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศาสนิกชนที่ดีควรปฏิบัติตนระเบียบการปฏิบัติที่สังคมกำหนดไว้เป็นทั้งการแสดงออกทางกายและทางวาจาในรูปด้านต่างๆ ตามคำสอนของศาสนาได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของมรรยาทชาวพุทธได้

2. ปฏิบัติตนตามมรรยาทชาวพุทธได้ถูกต้อง

3. อภิปรายถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามมรรยาทชาวพุทธ และประโยชน์ของการศึกษาเรื่อง มรรยาทชาวพุทธได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 4 เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 พุทธศาสนิกชน
ชั่วโมง พุทธศาสนิกชน
เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ 4 ม.ค. 66 (มีใบงาน)