สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักธรรมคำสอนของศาสนาทุกศาสนาล้วนมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ผู้ที่นับถือศาสนาควรศึกษาให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับโอวาท 3 (เบญจธรรม, กุศลมูล 3 และพละ 4) ได้ถูกต้อง

2. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับโอวาท 3 (เบญจธรรม, กุศลมูล 3 และพละ 4) ได้ถูกต้อง

3. อภิปรายถึงความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษา เรื่อง โอวาท 3 ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 6 เรื่อง โอวาท 3 (2)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 หลักธรรมนำสุข
ชั่วโมง หลักธรรมนำสุข
เรื่อง โอวาท 3 (2) 14 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)