สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักเรียนเรียนรู้สัญลักษณ์ของสิ่งของ เช่น การ์ดอวยพร, ซานตาคลอส, หมวกคริสต์มาส, กวางเรนเดียร์ และต้นคริสต์มาส คำศัพท์ที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาส ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อเรียนรู้ความเหมือนและความแตกต่างของเทศกาลคริสต์มาสกับเทศกาลปีใหม่ของไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟังและอ่าน

ต 2.1 ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ต 2.2 ป.6/2 เปรียบเทียบ ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) บอกความแตกต่างในการฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับของไทยได้

2) ประดิษฐ์หมวกคริสต์มาสตามขั้นตอนได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) เขียนเรียงลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์หมวกคริสต์มาสได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 15 เรื่อง How to make a Christmas hat

2. ใบงานที่ 16 เรื่อง All about Christmas

3. หมวกคริสต์มาส

4. การบอกความแตกต่างในการฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับของไทย

5. การประดิษฐ์หมวกคริสต์มาสตามขั้นตอน

6. การเขียนเรียงลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์หมวกคริสต์มาสได้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 Festivals & Celebrations
ชั่วโมง Festivals & Celebrations
เรื่อง Christmas Day (2) 15 มี.ค. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)