สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านประโยคและจับใจความสำคัญ การพูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยให้นักเรียนเรียนรู้วิธีใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 1.2 ป.6/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

ต 1.3 ป.6/1 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

ต 2.1 ป.6/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) เขียนเปลี่ยนประโยคเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้มีความหมายเชิงบวกโดยการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธ และเปลี่ยนประโยคปฏิเสธเป็นประโยคบอกเล่าได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดบรรยายเกี่ยวกับชุมชนในฝันได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 18 เรื่อง How to Help Riverside Community to Be Nicer

2. ใบงานที่ 19 เรื่อง My Dream Community

3. การเขียนเปลี่ยนประโยคเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้มีความหมายเชิงบวกโดยการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธ และเปลี่ยนประโยคปฏิเสธเป็นประโยคบอกเล่า

4. การพูดบรรยายเกี่ยวกับชุมชนในฝัน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง Let’s Stop Pollution! 8 ก.พ. 66 (มีใบงาน และแบบประเมิน)