สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสนทนาถาม - ตอบ การฟังการสนทนา แล้วนำข้อมูลมาพูด เขียนเพื่อแสวงหาความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ และสร้างความตระหนักในการกำจัดขยะที่ถูกต้อง เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องเล่า

ต 1.3 ป.6/1 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ระบุข้อมูลเฉพาะจากบทสนทนาเกี่ยวกับการ Reduce, Reuse และ Recycle ขยะที่ฟังได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ Reduce, Reuse และ Recycle ขยะได้

- เขียนข้อมูลเกี่ยวกับการ Reduce, Reuse, Recycle ขยะได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 15 เรื่อง Let’s Listen!

2. ใบงานที่ 16 เรื่อง Reduce, Reuse, Recycle

3. การระบุข้อมูลเฉพาะจากบทสนทนาเกี่ยวกับการ Reduce, Reuse และ Recycle ขยะที่ฟัง

4. การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ Reduce, Reuse และ Recycle ขยะ

5. การเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการ Reduce, Reuse, Recycle ขยะ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง Reduce/Reuse/Recycle (2) 1 ก.พ. 66 (มีใบงาน และสื่อเสียง)