สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรและประโยชน์ของสมุนไพรทั้งที่ใช้ใส่ในอาหารและใช้ปรุงเป็นยา รวมถึงคำแนะนำที่เป็นข้อควรจำในการใช้ยาสมุนไพร เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยให้ผู้เรียน       มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1   ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.6/2   อ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/4     บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องเล่า

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อควรจำและคำแนะนำในการใช้สมุนไพรรักษาโรคที่อ่านได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

อ่านออกเสียงข้อควรจำเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 6 เรื่อง Things to Remember: True or False

2. การตอบคำถามเกี่ยวกับข้อควรจำและคำแนะนำในการใช้สมุนไพรรักษาโรคที่อ่าน

3. การอ่านออกเสียงข้อควรจำเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง Herbs (2) 6 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมิน)